این نوع شیر استوانه ای ، با شیر برقی و شیر دستی (آچار8)بوده و دارای سه نوع سوپاپ اطمینان می باشد.

1-شات آف ولو (شیر ایمنی قطع کننده SAFETY SHUT OFF VALVE) که در صورت آسیب دیدن لوله زیر ماشین، با نشتی شدید فعال شده و خروجی مخزن گاز را میبندد
قسمت باز شده درشکل
فنر - سکه ای - خار

2 - سوپاپ فشار
در صورت افزایش فشار بیش از حد مخزن و برای جلوگیری از انفجار (ترکیدن) مخزن و پرت شدن ترکش های حاصل از آن3 - سوپاپ حرارتی
در صورت افزایش حرارت بیش از حد مخزن و برای جلوگیری از انفجار (ترکیدن) مخزن و پرت شدن ترکش های حاصل از آن